ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดตาก) รายงานการดำเนินกิจกรรม

รายงานการดำเนินกิจกรรม
ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดตาก)
1. กำจัดวัชพืชในเรือนเพาะชำของศูนย์ขับเคลื่อนฯ
2. เพาะกล้ากาแฟ (อาราบิก้า) และกระท้อน รวมจำนวน 650 ต้น

นายภิรมย์ พวงสุมาลย์
รายงาน