การประชุมนำเสนอผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะของศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ (ระดับพื้นที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมนำเสนอผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะของศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ (ระดับพื้นที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมด้วยนางทิพวรรณ เศรษฐพรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ นางสุนีย์ ศักดิ์เสือ ผู้จัดการสำนักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ และหัวหน้าศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ (ระดับพื้นที่) จำนวน 9 แห่ง ซึ่งการประชุม​ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์​เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามกิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ 2564 ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ โครงการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้โดยสร้างแรงจูงใจและกระบวนการมีส่วนร่วม ระยะที่ 2