ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดสกลนคร) รายงานผลการปฎิบัติงานประจำวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564

ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดสกลนคร) รายงานผลการปฎิบัติงานประจำวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564
1. เจ้าหน้าที่เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ
2. พัฒนา​ศูนย์​ขับเคลื่อน​และ​เรียนรู้​การ​เปลี่ยน​แปลง​สภาพ​ภูมิอากาศ​ภาค​ป่าไม้​ และดูแลบำรุง​รักษา​กล้าไม้​ในเรือนเพาะ​ชำ​
3. บันทึก​และจัดทำฐานข้อมูล​การ​ปลูก​ต้นไม้​ประจำ​ปี 2564
4. จัดวางป้ายสื่อความหมาย​ในเส้นทาง​ศึกษา​ธรรมชาติ​ ของศูนย์​ขับเคลื่อน​และ​เรียนรู้​การ​เปลี่ยน​แปลง​สภาพ​ภูมิอากาศ​ภาค​ป่าไม้​
5. แจกจ่ายกล้าไม้ผลให้กับเครือข่าย​ชุมชน​ที่สมัคร​ใจร่วมปลูกต้นไม้ เพื่อนำไปปลูกให้พื้นที่ต้นแบบการปลูกป่าแบบผสมผสาน​

นางสาวอรฤดี มณีทอง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ รายงาน