รายงานผลการปฏิบัติงานวันที่ 18 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564 ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ระดับพื้นที่ (จังหวัดแพร่) กลุ่มงานวิชาการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)

รายงานผลการปฏิบัติงานวันที่ 18 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564
ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ระดับพื้นที่ (จังหวัดแพร่) กลุ่มงานวิชาการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)
1. ดูแลรักษาศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้ฯ โดยการตัดหญ้า และแผ้วถางวัชพืช
2. ดูแลแปลงเพาะเมล็ดสัก โดยการถอนวัชพืชในแปลงเพาะ
3. ดูแลไม้ผล และไม้ประดับในศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้ฯ
4. ปลูกพืชผักสวนครัว ในช่วงเวลาว่าง
5. แผ้วถางวัชพืชศูนย์สาธิต

นายมงคล ทิพย์โพธิ์
หัวหน้าศูนย์ขับเคลื่อนฯ ผู้รายงาน