ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ระดับพื้นที่ (จังหวัดกาญจนบุรี)กลุ่มงานวิชาการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2564

ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดกาญจนบุรี) กลุ่มงานวิชาการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2564
1. วันที่ 6 กันยายน 2564 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นต่อกลยุทธ์เรดด์พลัส
2. วันที่ 7 กันยายน 2564 เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ของศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ (ระดับพื้นที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. ดำเนินการพัฒนาและทำความสะอาดศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ระดับพื้นที่ (จังหวัดกาญจนบุรี)
4. ทำการดูแล รดน้ำ ใส่ปุ๋ย กล้าไม้ป่า และรื้อแปลงเพาะชำกล้าไม้ในหมู่บ้านแม่กระบุงให้เหลือแปลงเพาะชำที่ศูนย์ฯ แห่งเดียวเพื่อง่ายต่อการดูแล
5. แจกกล้าไม้ป่าให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านเป้าหมายของศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ระดับพื้นที่ (จังหวัดกาญจนบุรี) จำนวน 43 ราย รวมเป็น 3,062 ต้น
6. ติดตาม พร้อมทั้งจับค่าพิกัดและวัดความสูงกล้าไม้ป่าที่ได้ดำเนินการแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
7. ร่วมปลูกต้นไม้กับหมู่บ้านเป้าหมายของศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ระดับพื้นที่ (จังหวัดกาญจนบุรี)
8. ปลูกกล้าไม้ภายในศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ระดับพื้นที่ (จังหวัดกาญจนบุรี) จำนวน 217 ต้น

นางสาวสิริภรณ์ ครวญหา นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ผู้รายงาน