รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2564 ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดเชียงใหม่)

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2564
ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดเชียงใหม่)
• เจ้าหน้าที่ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ร่วมกับชุมชนบ้านแม่แอบใน บำรุงต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ พื้นที่บ้าน แม่แอบใน หมู่ 6 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

นายจักรกฤษณ์ หล้าแก้ว
หัวหน้าศูนย์ขับเคลื่อนฯ รายงาน