รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 1-22 ตุลาคม พ.ศ.2564 ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดจันทบุรี) ภาย ใต้การกำกับกลุ่มงานวิชาการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 1-22 ตุลาคม พ.ศ.2564
ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดจันทบุรี) ภาย
ใต้การกำกับกลุ่มงานวิชาการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)
1. เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
2. จัดทำบันทึกข้อมูลไม้ปลูกของชุมชน และทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564
3. ปรับปรุงห้องทำงาน/ห้องเก็บของ
4. ซ่อมแซมโรงเพาะชำ และเปลี่ยนถุงกล้าไม้
5. ตัดหญ้าสนามรอบๆสำนักงาน เส้นทางเข้า-ออก และดูแลต้นไม้ปลูกของกิจกรรมต่างๆ

นายนาท ตุ่นสิงห์คำ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดจันทบุรี) รายงาน