รายงานการจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ระหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม พ.ศ.2564 ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดตาก)

รายงานการจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ระหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม พ.ศ.2564
ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดตาก) จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยการจัดการวัชพืช พรวนดิน ตัดแต่งกิ่ง และปลูกซ่อมต้นไม้ ในแปลงปลูกป่าลดโลกร้อน และแปลงปลูกป่าฟื้นฟูสภาพป่า รวม 6 แปลง เนื้อที่รวม 44 ไร่ รวมจำนวนต้นไม้ที่มีอยู่เดิม 1,895 ต้น และต้นไม้ที่ปลูกซ่อม รวมจำนวน 185 ต้น มีกลุ่มราษฎรเครือข่ายเข้ากิจกรรม จำนวน 13 คน

นายภิรมย์ พวงสุมาลย์ รายงาน