ป่าไม้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ🌱🌞

ป่าไม้กับคาร์บอน พืชจะดูดเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากบรรยากาศ ผ่านกระบวนการทางเคมีๆ เพื่อให้พืชเติบโต ป่าไม้จึงเป็นแหล่งสะสมคาร์บอนชนาดใหญ่ของโลก🌎🌳