ประชุมหารือเรื่องขอความอนุเคราะห์การสนับสนุน และพิจารณาแนวทางการอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. ผู้อำนวยการสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช ได้มอบหมายให้ นางสาวภาณุมาศ ลาดปาละ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ และนายสุกันฑ์ พึ่งกุล ผู้อำนวยการส่วนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ประชุมหารือเรื่องขอความอนุเคราะห์การสนับสนุน และพิจารณาแนวทางการอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โดยมีผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้แทนสำนักการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช ผู้แทนสำนักอุทยานแห่งชาติ ผู้แทนสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ผู้แทนกองนิติการ ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ปฎิบัติการ (ตึก H.A.Slade) โดย กฟผ. ขอหารือในเบื้องตันในประเด็นการขออนุญาตเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่อนุรักษ์เพื่อดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โดยแผนพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำ (Floating Solar) โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มสัดส่วนกำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนลดการปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี พ.ศ. 2593 และตั้งเป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี พ.ศ. 2608