ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดจันทบุรี)

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 18 – 25 เมษายน พ.ศ. 2566 ดังนี้
1. ออกสำรวจวัดการเจริญเติบโตต้นไม้ป่าปลูกในพื้นที่เกษตรของชุมชน ในท้องที่หมู่ที่ 2 ตำบลปะตง และหมู่ที่ 1,7 ตำบลทับช้าง อำสอยดาว จังหวัดจันทบุรี จำนวน 19 ราย
2. รดน้ำต้นไม้ในเรือนเพาะชำ/ผักสวนครัวในแปลงสาธิต
3. ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการและทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ศูนย์ฯ
นายนาท หริภุญทรัพย์ : รายงาน