ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดตาก)

รายงานการดำเนินกิจกรรมในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2566

1. ดำเนินกิจกรรมปลูกป่าสาธิต ณ แปลงปลูกป่าสาธิต บ้านยะโม่คี โดยมีหน่วยงานราชการ และราษฎร เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ อำเภออุ้มผาง อบต.ต.อุ้มผาง สภอ.อุ้มผาง กองร้อย ตชด.ที่ 347 และราษฎรบ้านยะโม่คี จำนวนกล้าไม้ที่ปลูก 260 ต้น ได้แก่ สัก แดง ประดู่ ค้อ มะขาม กระท้อน ขี้เหล็ก และไผ่ ตามลักษณะสภาพพื้นที่ที่มีต้นไม้ดั้งเดิมขึ้นอยู่บ้างแล้ว เฉลี่ย 26 ต่อ ไร่
2. ขุดลอกคลองฝ่ายชะลอน้ำ บริเวณแปลงสาธิต

นายภิรมย์ พวงสุมาลย์ รายงาน