ศูยน์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดตาก) รายงานการดำเนินกิจกรรม ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2566

1. ดำเนินการสำรวจต้นไม้แปลงตัวอย่าง ขนาด 40*40 เมตร ในแปลงปลูกป่าสาธิต โดยการวัดความโต ความสูง ของต้นไม้ที่มีอยู่เดิม ที่มีสภาพป่ากำลังฟื้นซึ่งส่วนใหญ่เป็นจำพวกไม้เบิกนำ เช่น จำพวกมะเดื่อ, ปอ, เปล้า, ทองหลางป่า และเถาวัลย์  เป็นต้น

2. จัดทำข้อมูลชนิดไม้ที่สำรวจในแปลง 40*40

นายภิรมย์ พวงสุมาลย์ รายงาน