ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดสงขา) รายงานผลการดำเนินงาน 19 – 23 มิถุนายน 2566

  1. แจกจ่ายกล้าไม้และร่วมปลูกต้นไม้ให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้กับศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้ฯ จำนวน 1 แปลง ซึ่งมีพันธุ์ไม้ ได้แก่ ต้นตะเคียนทอง ต้นพะยอม ต้นจำปาป่า
  2. กรอกดินใส่ถุงเพื่อเตรียมเพาะชำกล้าไม้ ฯ
  3. จัดทำฐานข้อมูลต้นไม้ป่าปลูกฯ ของเครือข่าย ประจำปี2566
  4. ปรับปรุงรั้วเพื่อใช้ดัดกวางแปลงสาธิตฯ ให้เข้ามาในศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้ฯ

นางสาวเปรมฤดี ปราชญาวงศ์ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ /รายงาน