ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดตาก)

รายงานการดำเนินกิจกรรมช่วงแรกประจำเดือน กรกฎาคน 2566
1. ร่วมกับราษฎรบ้านกุยเคล๊อะ สร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 2 ฝาย
2. สำรวจ ติดตาม การเปลี่ยนแปลงของต้นไม้ที่สนับสนุนศูนย์เรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านพอกะทะ ปี 2565 จำนวน 123 ต้น
3. ดูแลต้นไม้ในเรือนเพาะชำกล้าไม้ของศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้ฯ
4. ร่วมกับราษฎรบ้านยะโม่คี เตรียมพื้นที่แปลงปลูกป่า เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เชิงแริมาณ (แปลงที่ 1) เพื่อเพิ่มแหล่งกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมโทรม ศูนย์ฯละ 3,000 ต้น ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ กล้าไม้ จำนวน 1,200 ต้น
นายภิรมย์ พวงสุมาลย์ รายงาน