บ้านเมืองอาง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

เข้าร่วมโครงการ : ปี พ.ศ.2557

หน่วยงานรับผิดชอบ : อุทยานแห่งชาติอินทนนท์ จ.เลย

ส่วนสิ่งแวดล้อมป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช

ข้อมูลพื้นฐาน

บ้านเมืองอางหมู่ที่  9  ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง  จ.เชียงใหม่  มีทั้งหมด  6  หย่อมบ้าน  คือ  บ้านเมืองอาง  บ้านแม่ป่าก่อ  บ้านห้วยน้ำปี่ บ้านแม่ลา   บ้านห้วยน้ำอุ่นและบ้านหล่ายห้วย บ้านเมืองอางก่อตั้งขึ้นเมื่อปี  2400  ชุมชนเป็นชนเผ่าปกาเก่อญอ  นับถือศาสนาคริสตร์และศาสนาพุทธพื้นที่ส่วนใหญ่ของหมู่บ้านเป็นพื้นที่ป่า เป็นป่าไม้เบญจพรรณ และป่าเต็งรัง  มีแม่น้ำ 2 สาย ที่สามารถใช้ในการเกษตรและบริโภค ห้วยน้ำอุ่นและห้วยน้ำปี่ เดิมหมู่บ้านเมืองอางเป็นหมู่บ้านของละว้า ซึ่งยังมีวัดร้างของชาวละว้า ชื่อเมืองอางเป็นคำผสม เมือง – อาง คำแปล เมือง =  เมืองหลวงหรือ ในเมือง และคำว่า อาง เป็นภาษาละว้าแปลว่า สาม คำทั้ง 2 คำรวมกันแปลว่า เมืองที่สาม หรือเมืองสาม ปัจจุบันชื่อ เมืองอางหรือเมืองที่สาม ในปี พ.ศ. 2457 ชาวกะเหรี่ยงได้อพยพมาจากตำบลยั้งเมิง  อำเภอสะเมิง  มาตั้งถิ่นฐานจากชาวละว้าที่ทิ้งบ้าน ทางราชการได้ตั้งเป็นบ้านเมืองอาง หมู่ 14 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง ปัจจุบันชุมชนบ้านเมืองอางอยู่ในเขตพื้นที่การส่งเสริมอาชีพของมูลนิธิโครงการหลวงดอยอินทนนท์ โดยการสนับสนุนให้บ้านเมืองอางปลูกผักอินทรีย์ เพื่อเป็นชุมชนต้นแบบในการผลิตผักอินทรีย์ตามหลักทฤษฎีพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ให้มีการใช้สารเคมี และชุมชนพี่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พื้นที่ของกลุ่มบ้านเมืองอาง บางส่วนติดในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ บางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

ลำดับการปกครอง

ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน บ้านเมืองอาง ทางราชการได้แต่งตั้งเป็นบ้านเมืองอางหมู่ 14 ตำบลบ้านหลวง  อำเภอจอมทอง
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ระยะเวลา
1 นายซอพอ ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2467 – พ.ศ. 2476 เปลี่ยนจากหมู่ที่ 14  เป็นหมู่ที่ 20
2 นายปิปะ ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2476 – พ.ศ. 2487
3 นายแก้วลาย ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2487 – พ.ศ. 2500
4 นายคำจั๋น ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2500 – พ.ศ. 2527 เปลี่ยนจากหมู่ที่ 20    เป็นหมู่ที่ 9
5 นายทองอินทร์  ดาราพงษ์มณี ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2527 – พ.ศ. 2532
6 นายม่อเอ   เกียรติชฎาธาร ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2532 – พ.ศ. 2538
7 นายวิษณุ  ดาราพงศ์มณี ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2543
8 นายวัชรินทร์   พจนบัณฑิต ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2538 – จนถึงปัจจุบัน