บ้านเพิ่ม อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

บ้านเพิ่มแบ่งการปกครองออกเป็น 2 หมู่ ได้แก่ หมู่ 2 และ หมู่ 7 อยู่ในเขต ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี เนื้อที่หมู่บ้าน 46,738 ไร่ ชุมชนนี้เริ่มตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ปี พ.ศ.2445 โดยอพยพมาจากจังหวัดเลย

บ้านเมืองอาง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

บ้านเมืองอางหมู่ที่  9  ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง  จ.เชียงใหม่  มีทั้งหมด  6  หย่อมบ้าน  คือ  บ้านเมืองอาง  บ้านแม่ป่าก่อ  บ้านห้วยน้ำปี่ บ้านแม่ลา   บ้านห้วยน้ำอุ่นและบ้านหล่ายห้วย บ้านเมืองอางก่อตั้งขึ้นเมื่อปี  2400  ชุมชนเป็นชนเผ่าปกาเก่อญอ 

บ้านหม่องกั๊วะ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

เข้าร่วมโครงการ : ปี พ.ศ. 2557 หน่วยงานรับผิดชอบ : ดำเนินการโดยกลุ่มงานวิชาการ สำนักพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)
ส่วนสิ่งแวดล้อมป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช

บ้านนาหว้า อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

บ้านนาหว้าตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดอุบลราชธานี อยู่ห่างจากจังหวัดประมาณ 140 กิโลเมตร และห่างจากลำนำโขงไม่มากนัก บ้านนาหว้าขึ้นกับตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มบ้านตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สงขลา ได้คัดเลือกหมู่บ้านนำร่องตามกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนในเขตพื้นที่คุ้มครองในการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนและเพิ่มพื้นที่ป่าในการเกักเก็บคาร์บอนด้วยกลไกเรดด์พลัสจำนวน 4 หมู่บ้าน